imp3.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

iMP3.pl

Szanowni Użytkownicy, z przyjemnością prezentujemy Państwu Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego iMP3.pl zwany dalej „Regulaminem”. W ramach Serwisu Internetowego mogą Państwo skorzystać z usług programistycznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach infrastruktury informatycznej polegających na udostępnianiu narzędzia służącego do konwersji wprowadzonego przez Państwa Pliku do wybranego formatu oraz pobraniu go. Dzięki Regulaminowi poznają Państwo zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego jak również zasady korzystania z uprawnień Użytkownika do składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu.§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego imp3.pl zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Serwisu Internetowego, zasady odpowiedzialności Użytkownika, zasady reklamacji, zasady ochrony praw autorskich oraz zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. 1. Serwis internetowy imp3.pl jest serwisem świadczącym usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej tj. narzędzia służącego do konwersji wprowadzonego przez Użytkownika Pliku do innego wybranego przez siebie formatu oraz pobrania przekonwertowanego pliku. 1. W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego tj. [email protected]

 3. Konto Użytkownika – przestrzeń Serwisu Internetowego, dostępna po rejestracji, specjalnie przygotowana dla określonego Użytkownika w ramach infrastruktury teleinformatycznej Właściciela Serwisu.

 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego.

 5. Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego i dokonała rejestracji w Serwisie Internetowym.

 6. Powiadomienie - wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Użytkownika podany w toku rejestracji w Serwisie, zawierająca określoną informację.

 7. Plik - uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość albo link do takiego pliku znajdującego się w innym serwisie internetowym, wprowadzony przez Użytkownika do infrastruktury teleinformatycznej Właściciela Serwisu celem dokonania konwersji do wybranego formatu i ewentualnego pobrania go do użytku osobistego.

 8. Serwis Internetowy – serwis internetowy imp3.pl, świadczący Usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej tj. narzędzia służącego do konwersji wprowadzonego przez Użytkownika Pliku do innego wybranego przez siebie formatu. 1. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej. 1. Właściciel Serwisu – podmiot prowadzący Serwis Internetowy tj. Creox Łukasz Hoszowski, ul. Łąkowa 17, 57-100 Strzelin, NIP: 9141513226, REGON: 020898860 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu.

 2. Administratorem Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu Internetowego.

 3. Momentem zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną jest:

  1. moment kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany w Powiadomieniu po dokonaniu rejestracji, odpowiadający oświadczeniu woli Użytkownika związania się tą umową na warunkach określonych w Regulaminie (Konto Użytkownika)

 4. W załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu została dla Użytkownika udostępniona Polityka Prywatności, w której Użytkownik może znaleźć informację między innymi na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Właściciela Serwisu.§2 USŁUGA KONWERSJI

 1. Właściciel Serwisu w ramach jego działania świadczy Usługi konwersji Plików na rzecz Użytkowników Serwisu Internetowego.

 2. Usługa polega na udostępnianiu na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej tj. narzędzia służącego do konwersji wprowadzonego przez Użytkownika Pliku do innego wybranego przez siebie formatu oraz ewentualnego pobrania go.

 3. Usługa konwersji jest bezpłatna w zakresie opisanym w zdaniu kolejnym. Każdy Użytkownik ma możliwość dokonania bezpłatnie konwersji i pobrania 1 pliku multimedialnego na każde 24 godziny. Limit bezpłatnych konwersji odnawiany jest dla każdego Użytkownika, co 24 godziny.

 4. Po przekroczeniu limitu konwersji i pobrania 1 bezpłatnego pliku multimedialnego przez Użytkownika, Użytkownik ma możliwość konwertowania i pobierania kolejnych plików odpłatnie na zasadach określonych w §3.

 5. Ze względu na ilość wprowadzanych do infrastruktury informatycznej Właściciela Serwisu przez Użytkownika Plików, Administrator Serwisu nie ma możliwości oraz nie ingeruje w Pliki pod względem merytorycznym, nie dokonuje ich analizy oraz weryfikacji jak również nie sprawdza ich w jakikolwiek sposób.

 6. Właściciel Serwisu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane wprowadzaniem przez Użytkownika do jego infrastruktury informatycznej udostępnianej w ramach świadczonych Usług jakichkolwiek Plików jak również za jakiekolwiek inne działania Użytkowników w tym pobieranie Plików.

 7. W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Właściciel Serwisu w ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego opracował procedurę zgłaszania naruszeń prawa spowodowanych wprowadzaniem przez Użytkowników do jego infrastruktury informatycznej Plików o bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności.

 8. Każdy Użytkownik, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez kliknięcie przycisku ZGŁOŚ NADUŻYCIE i wypełnienie formularza zgłoszenia. Realizacja tego uprawnienia możliwa jest również poprzez wypełnienie FORMULARZA NARUSZENIA stanowiącego załącznik nr. 3 do niniejszego Regulaminu i wysłania go na adres e-mail lub adres korespondencyjny Właściciela Serwisu ze wskazaniem działań o bezprawnych charakterze.§3 PŁATNOŚCI

 1. W przypadku przekroczenia liczby konwersji i pobrania jednego bezpłatnego pliku Użytkownik ma możliwość skorzystania z odpłatnej Usługi konwersji i pobierania kolejnych plików.

 2. W celu skorzystania z odpłatnej usługi konwersji i pobierania plików Użytkownik ma możliwość zakupu 7 dniowego okresu próbnego Konta PREMIUM, umożliwiającego nielimitowaną konwersję i pobieranie plików. Koszt subskrypcji okresu próbnego Konta PREMIUM wynosi 1,23 zł.

 3. Okres próbny Konta Premium trwa 7 dni.

 4. Po upływie okresu próbnego korzystania przez Użytkownika z Konta Premium, Użytkownik automatycznie zawiera umowę o świadczenie Usług Konta Premium. Koszt subskrypcji Konta Premium wynosi 99 złotych za każdy miesiąc trwania subskrypcji.

 5. Kwota należności za subskrypcję Konta Premium pobierana jest automatycznie z rachunku bankowego Użytkownika do momentu złożenia rezygnacji z Usługi Konta Premium.

 6. Każdy Użytkownik ma możliwość rezygnacji z okresu próbnego Konta Premium oraz Usługi Konta Premium. W celu złożenia rezygnacji należy wystosować oświadczenie woli obejmujące rezygnację do Właściciela Serwisu.

 7. Płatność za okres próbny Konta Premium oraz Usługę Konta Premium może zostać zrealizowana wyłącznie za pośrednictwem karty płatniczej wprowadzonej przez Użytkownika do systemu informatycznego.

 8. W celu otrzymania dostępu do Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego Użytkownik ma możliwość skorzystać z „Usługi Aktywacyjnej Justpay” zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie internetowej wyżej wymienionego usługodawcy.”

 9. Użytkownik korzystający z usługi dostępowej świadczonej przez Polkomtel Sp. z o.o., w ramach której uzyskał kod, nie będzie ponosił opłat za skorzystanie z Usług Serwisu Internetowego.§4 UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone, udostępnione lub ewentualnie pobrane w ramach funkcjonowania Serwisu Internetowego Pliki.

 2. Wprowadzając do Serwisu Internetowego jakikolwiek Plik oraz pobierając go Użytkownik oświadcza, że:

  1. przysługują mu do niego odpowiednie prawa autorskie bądź licencje umożliwiające jego wykorzystanie w celu konwersji oraz ewentualne pobranie;

  2. oświadcza, iż treść i forma wprowadzanego oraz pobranego Pliku nie narusza praw ani dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz nie narusza obowiązujących przepisów; 1. Zabrania się korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkownika w jakiejkolwiek formie niezgodnie z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

 2. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw przez wprowadzenie do infrastruktury internetowej Serwisu Internetowego Plików, Użytkownik przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Właściciela Serwisu na skutek wprowadzenia, udostępnienia, pobrania lub opublikowania przez niego Pliku w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami lub naruszającego prawa osób trzecich.

 3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Właściciela Serwisu z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Pliki wprowadzone, udostępnione, pobrane lub opublikowane przez Użytkownika, Użytkownik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Właściciela Serwisu lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.§5 REKLAMACJE

 1. Właściciel Serwisu odpowiada względem Użytkownika jeżeli świadczona w stosunku do niego Usługa na wadę fizyczną lub prawną(Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 2. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr.2 do Regulaminu i przesłanie go na adres e-mail Właściciela Serwisu lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Właściciela Serwisu.

 3. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Usługi.

 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Właściciela Serwisu.

 5. W celu właściwego i stabilnego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu Internetowego bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

 6. W przypadku naruszania przez Pliki wprowadzane, udostępniane, pobrane lub publikowane przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Administrator Serwisu ma prawo niezwłocznie usunąć powyższe naruszenie wszelkimi dostępnymi sposobami, w tym poprzez zablokowanie lub usunięcie Plików jak również poprzez zablokowanie Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

 7. Właściciel Serwisu zgodnie z postanowieniami określonymi w §3 art. 5 oraz art.6 ma możliwość skorzystania z procedury zgłaszania naruszeń prawa.§6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Użytkownik zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Usługi w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.

 2. Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Niniejszym pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Dokonując zakupu za pośrednictwem Serwisu Internetowego Użytkownik wyraźnie składa wyżej wymienione oświadczenie.

 4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy złożyć stosowne oświadczenie woli i przesłać je na adres korespondencyjny Właściciela Serwisu.

 1. Po złożeniu skutecznego oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena usługi zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie 14 dni.

 1. Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Użytkownika w formularzu odstąpienia od umowy.§7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Układ treści zawarty na stronach Serwisu Internetowego jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

 2. Na stronie internetowej mogą zostać umieszczone materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne pochodzące z serwisu youtube.pl. Zgodnie z pkt. 8. Warunków korzystania z serwisu youtube przesyłając do YouTube lub zamieszczając w jego witrynach Treści, użytkownik udziela każdemu użytkownikowi Usług - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Usług oraz na korzystanie z takich Treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, oraz ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Usługi oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszych Warunków.

 3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Serwisu Internetowego podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 4. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Serwisu Internetowego Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

 1. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Właściciela Serwisu oraz Użytkownika, Umowy.

 3. Aktualna treść regulaminu zawsze znajduje się pod linkiem https://www.imp3.pl/regulamin Użytkownik ma możliwość utrwalenia treści regulaminu.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2017 roku do odwołania.ZAŁĄCZNIK NR. 1

DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO

Imp3.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Imp3.pl§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Creox Łukasz Hoszowski, ul. Łąkowa 17, 57-100 Strzelin, NIP: 9141513226, REGON: 020898860

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług, w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość, w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę.

 1. Użytkownik zawsze ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

 1. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy świadczenia Usług pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu.

 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:

  1. zgoda Użytkownika udzielana w procesie wypełniania Formularza Rejestracji lub Formularza świadczenia Usługi;

  2. konieczność realizacji Umowy z Użytkownikiem;

  3. konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;

 5. Korzystając z Serwisu Internetowego Użytkownik powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Właścicielowi Serwisu świadczenie Usług i wykonanie Umowy.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORAW związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

 • adres IP;

 • wersję oprogramowania przeglądarki;

 • system operacyjny komputera;

 • logi systemowe;

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;

 • adres;

 • adres poczty elektronicznej;

 • numer telefonu kontaktowego

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Właściciel Serwisu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularzy w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Uzytkownika czynności.

 2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.

 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Administrator Serwisu przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:

  1. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

  2. Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  3. Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

  4. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  5. Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 5. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: [email protected]Zarejestruj przez Facebooka
Aby pobrać ten plik, zarejestruj się w serwisie.Masz już konto? Zaloguj się!